Biz barada

Biz Türkmenistanyň esasy kir ýuwujy önümleri öndürijisi bolup durýarys.

Card Image
Taryhy

Aşgabat senagat zolagynda düýbi tutulan «Türkmen Berk – Metal» hususy kärhanasyna degişli bolan “Kir ýuwujy” serişdelerini öndürýän we gaplaýan zawody, 2019-njy ýylyň 21-nji martynda açylyp ulanylyşa goýberildi.

Giňişleýin
Card Image
Ýörelgämiz we maksadymyz

Önümlerimiziň gözleg we kämilleşdiriş işlerini geçirmek we sarp edijiniň kanagatlylygyny iň ýokary derejede saklamak üçin gözlegleriň netijesinde döredilen hil ülňülerini ulanmak.

Giňişleýin
Card Image
Innowasiýalar

Gözleg we kämilleşdiriş bölümimiz täze önümleri döretmek, formulalary ösdürmek we önümiň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin gözleg we kämilleşdiriş işlerini dowam etdirýär.

Giňişleýin

Biziň sertifikatlarymyz

Müşderilerimiziň isleglerine we talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndürmägiň üçin zähmet çekýäris. Şol sebäpli pudagymyzdaky iň täze tejribelere we ülňülere laýyk gelýändigimizi görkezýän dürli halkara standart şahadatnamalarymyz bar. Bu şahadatnamalar, ygtybarly önümleri öndürmäge edýän aladalarymyzyň nyşanydyr. Şeýle hem olar, önümlerimizi yzygiderli kämilleşdirmek boýunça edýän tagallalarymyzy görkezýär.

Sertifikat 1
Sertifikat 2

Önümlerimiz

Önümlerimiz iň ýokary halkara ülňülerine doly laýyk gelýär. Ähli önümlerimiz Italiýanyň “Desmet Ballestra” kompaniýasynyň häzirki zaman ýokary tehnologiýaly enjamlarynda öndürilýär.

Müşderiler nähili pikirde?

Habarlaşyň

Siz hem özüňizde bar bolan pikirleriňizi, teklipleriňizi ýa-da arz-şikaýatlaryňyzy hökman biz bilen paýlaşyň. Sizi gyzyklandyrýan islendik soraglaryňyz üçin biziň operatorlarymyz jogap bermege taýyndyr.

Şu belgiler arkaly habarlaşyp bilersiňiz:

Salgymyz

Türkmenistan, Aşgabat ş. Berkararlyk etr. 2127 (G.Gulyýew) köçesiniň 56 jaýy

Telefon belgimiz

Kabulhana +993 12 595192/93/94

Söwda bölümi +993 64 324689

Faks +993 12 761860